Fáze saunování s dětmi

Užitečný postup saunování s dětmi - článek od MUDr. Antonína Mikoláška.

Před zahájením turnusu pravidelného saunování, ale i tehdy, jestliže se dítě opět vrací do kolektivu po prodělané nemoci vyžádá si vedení zařízení od rodičů písemný souhlas se saunováním se s dětmi.

K přípravě dětí k saunování patří ranní filtr zdravotního stavu. Vedení školy zařídí, aby v den saunování byly děti již při ranním filtru v šatně prohlédnuty, nejlépe na denním světle. Dospělá osoba se zaměří především na zbarvení hrdla, nosního vstupu, spojivek a kůže a na stav vstupu do zvukovodu.

V určenou dobu se jde buď do sauny v zařízení, anebo se odchází či odjíždí do veřejné sauny. Pokud děti odjíždějí do sauny, připraví se pro ně potřebné pomůcky k saunování a k dodržení pitného režimu termoláhve s čajem či šťávou z čerstvého ovoce, případně jen ovoce.

Věcná příprava saunové lázně

V sauně v areálu zařízení pro děti v den určený k saunování zajistí osoba, zodpovídající za přípravu kvalitní saunové lázně, v dostatečném časovém předstihu tyto postupné úkony:

 • zkontroluje technický stav sauny, včetně topidla, sprch a dalšího vybavení sauny, aby byla zajištěna náležitá kvalita saunové lázně a hladký průběh saunování s dětmi;
 • přesvědčí se o hygienickém stavu sauny;
 • upraví uzávěry větracích otvorů v kabině tak, aby byla během vytápění zastavena cirkulace vzduchu;
 • uvede do chodu topidlo saunové kabiny v termínu potřebném pro vyhřátí kabiny (většinou určeném výrobcem topidla) a průběžně kontroluje výši teploty vzduchu v kabině sauny;
 • otevře okna vnitřní ochlazovny, případně respiria a zajistí trvalé odvětrávání těchto prostor;
 • zkontroluje výši hladiny vody v bazénku, její průtok a úroveň desinfekce vody;
 • přesvědčí se o výši teploty vody ve sprchách a o hladkém chodu její mixáže;
 • zkontroluje stav a počet ručníků či osušek (na 1 dítě vždy 2 kusy textilií);
 • přesvědčí se o potřebné zásobě kapesníků na jedno použití;
 • zkontroluje stav odpadkových košů, případného plivátka a tělocvičných pomůcek;
 • oznámí osobě, která vede saunování skupiny dětí, čas ukončení přípravy saunové lázně, jakmile teplota vzduchu v kabině sauny dosáhne na nestíněném teploměru, umístěném 175 cm nad
 • podlahou a v rohu kabiny diagonálně proti topidlu, hodnoty 80°- 85°C;
 • těsně před vstupem dětí do vyhřáté saunové kabiny otevře větrací průduchy v saunové kabině a nastaví je na potřebný průtok přívodního i odvodního vzduchu.

Ve veřejné sauně připraví obsluha sauny (saunař či saunařka) pomůcky k saunování s dětmi podle předběžné dohody buď sama, anebo má vždy od všech druhů pomůcek rezervu, jestliže si děti přinášejí sebou své vlastní.

Revize saunového prostředí

Osoba, pověřená dohledem na saunování s dětmi se po příchodu do sauny (jak veřejné, tak v areálu zařízení) přesvědčí o hygienické úrovni jednotlivých prostorů sauny, v nichž se děti pohybují, o nastavení náležitých fyzikálních hodnot saunové lázně, především o výši teploty vzduchu. Zkontroluje počet a jména dětí a dá pozor, zda se po vysvlečení neprojevuje u dětí nějaká změna zdravotního stavu (např. kožní vyrážky, poranění, meziprstní plíseň apod.) a zda mají všechny potřebné pomůcky k lázni. Pokud je poskytuje veřejná sauna (pouze prostěradla), přesvědčí se o jejich stavu.

Konečně do tepla

Do saunové jednotky v areálu mateřské školy přicházejí děti většinou již úplně svlečené a nejlépe v župánku nebo koupacím plášti, případně jen s osuškou, přehozenou přes ramena nebo přepásanou kolem těla a s ochrannými sandály na nohou. Župánek či textilii odloží na věšák, sandály před sprchovým koutem a vstoupí do sprchy. Pomůcky k saunování si mohou děti nést samy v omývatelném sáčku. 

Po příchodu do veřejné sauny a vstupu do šatny je vhodné, aby se děti ještě vymočily, umyjí si ruce a pak svléknou oděv i prádlo, vyzují obuv, nevléknou sandálky. vezmou svůj sáček s pomůckami, vstoupí do sprchovny a vlastní aunování může začít. Doprovázející osoby se svléknou odděleně od dětí do plavek.

ČTYŘI FÁZE JEDNOHO BĚHU SAUNOVÁNÍ

Postup saunování se realizuje ve 4 základních fázích běhu saunování. Každá z nich se nutně odlišuje od fáze předchozí či následné, a to rozdílným jednáním účastníků, které je reakcí na rozdílné složky fyzikálního prostředí saunové lázně.

První fáze běhu saunování

- očista a zároveň příprava na pobyt v horku

V našich zemích se stalo nejen blahodárným zvykem, ale i jistým příkazem pro všechny návštěvníky veřejných saun (dospělé i děti) nevstupovat do prohřívárny sauny bez předchozí přípravy. Stejný způsob platí i pro děti, pokud mají k dispozici saunu jako součást areálu své mateřské školy. Je tedy vhodné, aby si děti na tento postup navykly. Neslouží totiž jen očistě povrchu těla, ale připravuje organizmus dítěte na nápor horka. 

Jestliže se s dětmi saunuje ve veřejné sauně, samy se svléknou po příchodu do saunové šatny. Dospělá osoba dohlíží na průběh svlékání a pomáhá méně obratným. Po svlečení si děti své věci uspořádají. Ochrannou obuv si děti ponechají pokud se pohybují ve vlhkém či venkovním prostředí. Odkládají ji před vstupem do sprchy, anebo u dveří saunové prohřívárny.

Bez úplného obnažení těla by nebylo možné zajistit maximální očistu tělesného povrchu, především míst s vyšší mírou pocení a znečištění jako např. v podpaží, tříslech, na krku, v kolenních či loketních jamkách, na dlaních rukou, šlapkách nohou a také stydkých míst (genitálií, konečníku). Proto každé vlastní saunování začíná důkladnou očistou celého těla. K jednotlivým úkonům očisty patří sprchování, mytí mýdlem, kartáčem, žínkou, frotáž kůže ručníkem.

Úkol dospělých při očistě

Doprovázející osoba sprchuje sama děti jednotlivě jedno po druhém, maximálně dvojici dětí. Před zahájením sprchování musí však vždy zkontrolovat teplotu vody ve sprše a možnost jejího mixování na různé teplotní výše. Zajistí průtok vlažné vody; přitom se sama přesvědčí o teplotě vody tak, že nechá proudit vodu z nastavené sprchové růžice na hřbet své ruky. Ujistí se dále, že regulace toku vody (zejména teplé) je zabezpečena před manipulací rukou dítěte a při sprchování dohlédne, aby děti se regulačních kohoutků vůbec nedotýkaly. Po umytí sprchuje doprovázející osoba děti zásadně jen mírně teplou, spíše vlažnou vodou. Jedině na závěr přípravné fáze použije vteřinový postřik studenou vodou končetin a trupu (podle Kneippa) s vynecháním hlavy a zátylí. Děti si však opláchnou obličej vodou z dlaní. 

Ke sprchování je vhodné oddělit děti podle pohlaví, a to proto, že si pod sprchou sice umývají mýdlem a nejlépe měkkým kartáčem nejprve nohy a trup, ale žínkami krajinu konečníku a genitálií. A zde je nutný zachovat takt, protože zejména děvčátka musí vědět, jak se má správně provádět očista stydkých míst, která vyžaduje přesně stanovený hygienický přístup. Dívka se musí naučit oblast konečníku omývat a otírat směrem dozadu mezi vyklenutí hýžďových svalů, oblast genitálu jinou žínkou naopak dopředu, nemá-li se zanášet nečistota tam či onam. Samostatná žínka platí i pro chlapce. Po této očistě si děti důkladně umyjí ruce a pokračují v mytí dalších partií těla, kam až samy dosáhnou. Dospělá osoba jim může pomoci umýt záda. Nakonec si děti osprchují (nebo jim je dospělou osobou osprchováno) celé tělo vlažnou vodou s krátkým závěrečným postřikem studenou vodou.

Způsob sprchování má důležitý význam ve všech fázích saunování, pochopitelně i v běžném životě. Díky používání sprchy během saunování se děti naučí jednak zacházet se sprchou, jednak pochopit, spíše vycítit její význam pro kondici a nebránit se jejímu používání k otužování i v průběhu každodenní hygienické praxe. Sprchování se vždy začíná na dolních končetinách zdola jak zpředu, tak zezadu, stejným způsobem se pokračuje na horních končetinách, pak na zádech, na břiše a prsou. Zásadně se vynechává sprchování obličeje, hlavy a zátylí, zejména u příliš malých dětí a nováčků saunování. Tento způsob nedráždivého sprchování zavedl Kneipp, někdy se mu říká "kneippování". Závěrem si děti samy omyjí obličej a zátylí tekoucí vodou, nabranou do dlaní. Celková délka sprchování nemá přesahovat 2 minuty.

Každá metoda sprchování, pokud je rozumná, zahajuje sprchování vždy přiměřeně teplou vodou, tedy zahřátím. Nutné je to především před jakýmkoli následným ochlazováním, ať už sprchou či koupelí nebo některými způsoby fyzikálních stimulací chladivými postupy (např. místními či celkovými otěry nebo zábaly), jak bývají doporučována v různých postupech otužování. Sprchování během saunování zbavuje děti obav a spíše vede nakonec i k oblibě sprchování chladnou vodou jiné dny mimo den saunování. Domněnka, že pouhé sprchování je oproti saunování méně organizačně složité a lacinější, je mylná. 

U sprchování některým dětem vadí tryskající voda, zejména proudí-li na hlavu. Studená voda vyvolává reflexní "popadnutí" dechu, jestliže proud chladné vody dopadá na zátylí a podráždí místa tzv. zvýšené reflexní dráždivosti dýchacího centra. U dětí nezvyklých a bázlivých se sprchování celé hlavy -i vlažnou vodou vynechává, může totiž vyvolat až hysterioidní reakci. Takové děti si mají samy oplachovat obličej i zátylí vlažnou vodou z dlaní.

Zbavit děti strachu ze sprchy lze napomoci vždy především předehřátím těla teplou vodou sprchy a sprchováním metodou podle Kneippa. Vyžaduje však povinné vybavení sprch flexibilními hadicemi s růžicemi. Studenou vodu lze v této fázi použít až u dětí, které jsou se sprchováním dokonale obeznámeny a jen krátce. 

Po poslední části přípravy - osprchování si děti uloží své mýdlo a žínku do sáčku a dají na určené místo. Ručníkem si mohou osušit vlasy a obličej. Osušení celého povrchu těla není bezpodmínečně nutné, krůpěje vody během chůze odpadnou z povrchu kůže, nicméně frotáž kůže hrubší textilií osuší a napomůže k lepšímu prokrvení kůže. Po skončení přípravné fáze si děti ponechají ručník na věšáčku šatnového koutu.

Nato si děti vezmou podložní osušku a vstoupí do saunové prohřívárny (kabiny). Ochrannou obuv ponechají vedle dveří. Ochrannou obuv z umělé hmoty nelze brát do horka prohřívárny (kabiny), protože sandály či návleky zejména z plastů vydávají v horkém vzduchu nepříjemný zápach.

Úvodní očistou se odstraňuje z povrchu těla nejen lpící nečistota (běžná špína, zbytky potu, moči, stolice, parazitů, hlenů) a případného nánosu krycích kosmetických či léčebných prostředků (mastí, past, krémů, gelů, sprejů apod.), ale i choroboplodné zárodky, pachy apod. Efekt této hygienické očisty, který je uvedeným postupem dosažen, se projevuje v estetické, fyziologické, preventivní i výchovné oblasti.

Dohled doprovázejících osob je i v průběhu dalších fází saunování nutný zejména u malých dětí, u větších (nad 6 let věku) je sice také potřebný, ale má být už jen nenápadný, zato taktně důsledný. Děti si většinou dovedou brzy poradit se saunováním samy.

Druhá fáze běhu saunování

- klidné prohřívání

Úkoly dospělé doprovázející osoby při vstupu do horké části saunové lázně spočívají v několika úkonech:

 • po vstupu do saunové kabiny uvede do činnosti přesýpací časomíru anebo si zapamatuje časový údaj na hodinách v předsíni a usedne si doprostřed dětí.
 • zároveň zjistí výši teploty na teploměru, protože ta je rozhodující pro výběr teplotního pásma, v němž se děti budou prohřívat. Teplota vzduchu v kabině je totiž v různých výškách rozdílná a je vhodné vybrat pro děti rozhraní pásem horkého (s teplotou do 60°C) a hypertermického vzduchu (s teplotou kolem 86°C). Nachází se v úrovni 2. stupně pryčny, tj. kolem 90 cm nad podlahou. Obava z vysoké teploty vzduchu kolem 100° C, která může panovat pod stropem kabiny, (tedy až ve výši 200 cm) je zbytečná, protože pod stropem děti neleží ani nesedí ani nelétají. Jedině při změně polohy těla (postavením se na druhém stupni pryčen) se děti dotýkají hlavou hypertermické zóny, ale jen krátce.

Volba prohřívací zóny a polohy v ní

Volbou výše pryčnového lehátka a polohy na něm (vleže či vsedě) lze tedy stanovit míru intenzity působení tepla. Různé návody jak se chovat v horku a v sauně vůbec a hlavně desatera saunování, která radívají, že se saunující má nejdříve umístit na nižší pryčně a pak přejít na vyšší stupeň, není třeba respektovat. Jiné návody totiž zase doporučují opačný postup. Prohřátí lze dosáhnout všude v saunové kabině, pro rychlost nebo naopak pro zpomalení jeho nástupu a vyvrcholení pocitů horka a objektivních změn funkcí organizmu je rozhodující délka prohřívání, výše zvolené pryčny a především poloha těla vleže. Objeví-li se pocit horka na nižším stupni, pak není třeba jej ještě zvyšovat na vyšším stupni. Proto dětem nedovolujeme měnit výši stupně pryčny, aby se nadbytečně nezvyšoval vliv horka. Vleže se tělo zahřívá stejnoměrně a poloha např. na zádech umožňuje zvednout končetiny (dlaně rukou či plosky nohou) do vyššího a tedy intenzivnějšího teplotního pásma a tak zvýšit intenzitu tepelného podnětu a tedy i rychlost prohřívání. 

Malé děti nerady leží. Aby vsedě na vyšších stupních pryčny nevznikal značný rozdíl mezi zahříváním hlavy a ramenou vůči končetinám a neprojevil se brzký pocit pálení kůže obličeje, krku a ramenou, mohou děti zaujmout tzv. polohu na vajíčko (nohy skrčeny a kolena přitažena k hrudníku, děti obejmou nohy pažemi a hlavu skloní nad kolena), která zmenšuje teplotní rozdíl. 

Děti si rozestřou podložní ručník tak, aby si jím mohly podložit nohy a případně záda, pokud se opírají o stěnu. Mohou si i lehnout, ale před ukončením prohřívání si musí usednout, nejlépe do výše popsané polohy "na vajíčko". K ležení není nutno děti nutit, obvykle -zejména ne menší - raději sedí na dosah dospělé osobě.

Děti klidně vyčkávají, případně se aktivně zúčastní činnosti, připravené předem doprovázejícími osobami. Spočívá v klidné slovní komunikaci s ostatními či s dospělou osobou, v naslouchání jejího vyprávění, ale i v přiměřené aktivitě, např. ve slovní hře. Děti si rády hrají na "tichou poštu", "na prstýnky", "slovní ligu" aj., recitují básničky a vyprávějí o svých zážitcích. Možnosti jsou nepřeberné, ale trvají vždy jen po dobu prohřívání. Hlučná aktivita musí být vyloučena, křik a zpěv vede k hlubšímu vdechování horkého vzduchu a tím i k zbytečně  rychlenému prohřátí a časnějšímu vzniku pocitu horka.

Ve větším horku (za ně se pro děti považuje teplotu nad 70°C) se děti ponechají jen krátce, v menším horku (kolem 60°C i méně) naopak o něco déle. Délka prohřívání se řídí také věkem dítěte.

Pozorování reakcí dětí během prohřívání

Dospělá osoba pečlivě sleduje reakce dětí na horké prostředí saunové lázně. Naslouchá jim, jestliže sdělují své subjektivní pocity, jak je samy na sobě registrují a napomáhá jim vysvětlením příčin a uklidňuje je. Uplatní se proto dotazovat se dětí na jejich pocity.

Děti obvykle udávají pálení nosního vstupu. V takovém případě ukáže dospělá osoba dětem, jak se ochránit před pálením vzduchu vytvořením tzv. vlhké komůrky. Dítě si dlaní či oběma dlaněmi překryje ústa i nos a vdechuje nosem a vydechuje ústy. Pocity pálení nosního vstupu ihned ustoupí. Pálení odstraní také opláchnutí vodou z dlaní, anebo otření nosního vstupu vlhkou žínkou.

K lepšímu snášení horka saunové lázně je dobré ochladit si obličej a to hlavně z psychologických důvodů. K tomu účelu má dospělá osoba mít po ruce saunový džber s vodou, kterou si děti mohou opláchnout obličej, anebo ještě lépe namočit si žínku a překrýt nosní vstup.

V případě nějaké negativní reakce dítěte (vzlykání, pláč, neklid apod.), která se objevuje obvykle až při pocitu celkového horka, zjistí dospělá osoba příčinu, naváže taktilní i verbální kontakt s dítětem (např. pohladí je po vlasech, ochrání je svým tělem před vlivem sálavého horka z topidla a klidným tónem hlasu s ním rozmlouvá).

Vyžaduje-li reakce dítěte opuštění kabiny, vynese je anebo pomůže mu odejít z kabiny a ochladí je vlažnou vodou. Druhá dospělá osoba zaujme místo mezi dětmi a dokončí s nimi prohřívání.

Zvláštní pozornost má dospělá osoba věnovat změnám polohy dítěte s ohledem na možné zakolísání oběhu. Může být způsobeno přesunem krve z mozku do periférie právě při rychlé změně polohy, např. z horizontální do vertikální. Proto vede děti k tomu, aby si před odchodem z prohřívárny na chvíli sedly do polohy "na vajíčko". Přitom je vhodné, aby si děti třely svými dlaněmi či prsty dolní končetiny. Mírná pohybová aktivita při automasáži napomáhá vyhnout se těmto případným potížím.

Odchod z prohřívárny

Po krátké automasáži děti opatrně vstanou, vezmou svou podložní osušku a obezřetně opouštějí saunovou kabinu za dohledu dospělé osoby. Ta musí nyní především dohlédnout na opatrný pohyb dětí a včas zabránit neukázněnému jednání dětí, aby nedošlo např. k uklouznutí na mokré dlaždici při neopatrném přílišném spěchu.

Mezifáze - krátké osprchování

Pod sprchou si děti spláchnou vlažnou sprchou pot s povrchu těla, zejména z podpaží a stydkých míst. Nutné je proto používat sprchové růžice s ohebnou hadicí.

Úkoly dospělé osoby během vmezeřeného sprchování

Dospělá osoba kontroluje teplotu vody před i během sprchování a případně pomáhá dětem smýt pot sprchováním končetin a trupu. Dbá, aby děti měly návleky na nohou při odchodu do ochlazovny.

Třetí fáze běhu saunování

- ochlazení uleví od horka

Ochlazení těla je nezbytnou součástí saunování, protože vede k rychlému poklesu kožní teploty k výchozím hodnotám, částečně i pod ně. K poklesu vnitřní teploty bezprostředně nedochází, protože ochlazením povrchu těla dochází k výdeji tepla z tělesného jádra do ochlazené termoizolační slupky nad povrchem těla, takže při dalším prohřívání trvá znovu několik minut, kdy dojde k opětovné převaze pozitivního spádu tepla a dalšímu pocení. Ochlazením se dosažená teplota tělesného jádra prakticky nemění, stoupat může při dalším náporu horka, jakmile se teplota ochlazené kůže přiblíží vnitřní teplotě, takže je znovu vyvoláno pocení, které dostatečně ochlazuje povrch kůže. To se opakuje při každém ochlazení. Krátkodobá ochlazení posilují stabilizující vlastnost povrchové termoregulační slupky a to stačí zabránit přehřátí tělesného jádra během dalšího prohřívání, je-li ovšem zachován časový limit každého dalšího prohřívání. Jedině nepřerušované dlouhodobé prohřívání (nad limit 15 minut) bez ochlazení může vést k přehřátí a škodám, z tohoto stavu vyplývajícím. To už není ovšem záležitost regulérního saunování.

 • Děti si navléknou ochrannou obuv a vstupují do ochlazovny, druhého základního prostoru sauny. Vezmou si svůj podložní ručník, na který si mohou usednout anebo jej použít jako cvičební pomůcky. Ručník uloží v ochlazovně na lavici.
 • Děti se mohou ochlazovat buď vcelku krátkým pobytem ve vodě bazénku, anebo na čerstvém vzduchu, doplněném pohybovou aktivitou. K ochlazení koupelí ve vodě lze u větších dětí využít (ale není to podmínkou) stojaté vody ve fixních bazéncích. Pak musí být hladina vody ve výši hladiny maximálně 50 cm (což je podmínkou). Ve veřejných saunách se někdy z provozních důvodů bohužel ponechává ve fixních bazéncích hloubka vody 1 m i více, připravená pro dospělé. Pak mohou děti vstupovat po schůdcích do bazénku postupně a pod dohledem. Děti se přidržují zábradlí nebo ruky dospělé osoby a za její přímé pomoci se krátce ponořují do vody až po krk, opláchnou si obličej a z vody opět vystoupí. V bazéncích s větší hloubkou vody často vstupuje dospělá osoba do vody a postupně namáčí děti, které ji podává druhá osoba a vyzvedává je nazpět. Dochází k tomu, že děti jsou podávány v závěsu pažemi – a to je nepřípustné. Svalový a vazivový aparát ramenních kloubů dítěte není natolik pevný, aby mohl být přetěžován hmotností zavěšeného trupu dítěte. Také dlouhý pobyt dospělé osoby v chladné vodě může vést ke zdravotním komplikacím. Tento způsob ochlazování má být vynechán.
 • Jiné je to v přenosném plastovém či kovovém bazénku s nízkou hladinou vody (do 50 cm). Po odložení ochranné obuvi děti snadno překročí okraj bazénku a rády v mělké vodě bazénku šlapou, mohou vysoko zvedat nohy a cákat, nabírat vodu dlaněmi a postřikovat se, občas si do vody i lehnout. Tento postup je méně náročný, je lépe jej využívat v co největším měřítku než nutit děti vstupovat do hluboké vody bazénku. Při ochlazování je možno připustit hru s gumovým míčem apod., avšak jedině po předchozím důkladném prohřátí a při pečlivé kontrole
 • fyziologických reakcí dítěte na chlad. Zamodrání rtů, choulení se, třes dítěte, drkotání zuby a především dítětem ohlašovaný pocit chladu či mrazení na kůži zad jsou vždy signálem k neodkladnému návratu do tepla. Po krátké chvíli (maximálně do 2 minut) radostného pobytu ve vodě si děti opláchnou obličej a zátylí a vystoupí z bazénku. Navléknou si opět ochrannou obuv a chvíli posedí na svém podložním ručníku na lavici.
 • Po ochlazení vodou v bazénku, ale i bez něho hned po opuštění sprchy, mohou děti absolvovat vzdušnou lázeň, a jako její účelný doplněk lehce cvičit na volné ploše ochlazovny. Dospělá osoba předcvičuje. Zařazují se pouze jednoduché cviky respirační gymnastiky a cviky posilující držení těla, nejlépe ve stoje a při chůzi. Děti je lépe pochopí, charakterizují-li činnost některého živého tvora či přírodní děj. Přitom mohou používat ručníku jako cvičebního nářadí.
 • Časový limit nepřerušované pohybové aktivity (do 5 minut) nemá být překračován. Jakmile děti pocítí chlad na nohou či ramenou, vrací se s podložním ručníkem do sprchovny. Ochrannou obuv si odloží před sprchou, přede dveřmi prohřívárny, anebo pod lavici v šatnovém koutě. Osprchují si teplou vodou chodidla a nárty (výše ne) a odchází do prohřívárny k dalšímu prohřívání, pokud ovšem pokračují dalším během saunovacího cyklu. Jestliže ukončí saunovací běh, osprchují se jen krátce vlažnou sprchou, osuší a ve veřejné sauně odchází do odpočívárny, ve svém zařízení do provozních místností k dalšímu programu (hra, oběd) a odpočinku po něm.
 • Za nepříznivého počasí, zejména za prudkého větru nebo příliš značného mrazu (např. již pod -10°C) se lépe cvičit v místnosti, ovšem dobře větrané a podstatně chladnější než jsou ostatní prostory sauny. Zde lze využít také cviků na zemi a na žíněnce. Řada zde uvedených cviků je znázorněna v další části. Zásadně platí, že se nedovoluje, aby se děti samy zavěšovaly na hrazdičku či ribstol. Cviky, uvedené v těchto zásadách, nejsou předepsaným dogmatem. Každá vedoucí skupiny saunujících dětí jistě zná ze své praxe a z literatury možná řadu jiných a lepších cviků a měla by je použít. Jediné, co od ní požadujeme je, aby nezapomněla, že má k těmto cvikům při saunování zajistit náležité prohřátí dětí a ochrannou obuv. 
 • Nicméně - i když předehřátí umožňuje prakticky bezproblémový pobyt dětí v chladném prostředí, musí vedoucí skupiny saunujících dětí dbát na dodržení časových limitů při ochlazování.

Úkoly obsluhy během probíhajícího saunování

Spočívají v odstraňování přebytečné vody z podlah a v pomoci dětem udržovat pořádek a zároveň v dohledu na jejich bezpečný pohyb zejména v mokré části sauny. Přesvědčuje se o správném chodu otopu saunové kabiny a podle potřeby upravuje prostupnost větracích průduchů. Po ukončení saunování každé skupiny dětí se postará v běžný úklid saunové kabiny a mokrých částí sauny a o vyvětrání kabiny, aby byla připravena pro saunování další skupiny.

Čtvrtá fáze běhu saunování

- i na závěru záleží

Po posledním ochlazení se děti krátce osprchují vlažnou vodou. Důkladně si osuší povrch těla, zejména meziprstní prostory na nohou. Dospělá osoba dbá, aby se děti osušily dobře, méně obratným pomáhá.

Odpočinek – jedna z forem závěru saunování se

Jestliže se po saunování ve veřejné sauně nechají děti hned odpočívat, pak stačí zhruba 10 - 15 minut, aby se nenavodila útlumová složka doby po saunování s potřebou spánku. Během toho odpočinku je vhodné podat nápoje.

Insolace ("oslunění") UV-zářením

V ročním období s nedostatkem slunečního svitu se uplatňuje používání UV- zářičů k zisku "slunečního hormonu" - vitamínu D. Krátké ozáření solariem, náležitě filtrovaném, se používá jedině po skončení saunování. Délka expozice se řídí pokyny výrobce zářičů a při jednorázové insolaci na závěr saunovacího běhu se většinou omezuje na maximálně dvouminutové ozáření. Děti mají mít ochranné brýle.

Pohybová aktivita po saunování

Vhodnou pohybovou aktivitou lze odsunout jak útlum, tak spánek až do obvyklé doby odpočinku po obědě. Nenáročná pohybová aktivita po saunování je možná i za mírně zhoršeného počasí. Děti se však nemají nechat dlouho stát bez pohybu, např. při sáňkování, anebo nějaké hře, kdy čekají, až na ně přijde řada. Obecně platí, že nevhodný je také rychlý pohyb proti proudění vzduchu, např. při jízdě na kole, rychlém běhu, lyžování apod. Ale to platí pro větší děti než pro předškoláky. Osvědčuje se zařadit hned po skončení saunovacího běhu (zejména cestou ze sauny do školy) ještě jako výhodnou součást závěru saunování krátkou procházku na čerstvém vzduchu, případně doplněnou opět některými respiračními cviky. Stejně jako během průběhu základních fází saunování se využívá pocitu bezprostředního osvěžení a udržení celkového prokrvení organizmu. Díky chladnějšímu vdechovanému vzduchu se také vytváří předpoklad ke zvýšenému sycení červených krvinek kyslíkem..

Další program po saunování s dětmi

Po saunování je lépe pokračovat v denním programu a obědem a popoledním spánkem. Sprchování po odpoledním spánku je možno v den saunování vynechat. V den saunování se je lépe omezit odpolední následnou tělesnou aktivitu u dětí, které saunovaly dopoledne. U dětí, které saunovaly na sklonku dne není ji třeba před saunování omezovat.

Úkoly pověřené osoby po ukončení saunování dětí

spočívají v pečlivém provedení celkového úklidu a dezinfekce veškerého vybavení a ploch po ukončení denního provozu sauny. V saunové kabině umyje pryčny, stěny a podlahu horkou vodou se saponátem, případně jiným moderním, avšak vhodným prostředkem; vyjímatelná lehátka pryčen vynese k vyslunění; během úklidu vyvětrá všechny prostory sauny; naplno otevře větrací průduchy saunové kabiny; vypustí vodu z bazénku a jeho stěny vyčistí a vydezinfikuje; po skončení úklidu ponechá dveře saunové kabiny otevřeny dokořán; vypne všechny spotřebiče energie lokálními i centrálními vypínači a přitom zkontroluje, zda nedošlo k jejich nějaké závadě; uzamkne saunu a klíč uloží na určené místo.

Formy úklidu sauny

V den, určeném dle harmonogramu MŠ se provádí generální úklid sauny, nejméně jednou během čtvrtletí; při provádění všech druhů úklidů a při údržbě sauny se musí všichni pracovníci řídit příslušnými platnými pokyny a předpisy.

Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek. Článek je zveřejněn s jeho svolením exlusivně na webu clovecesaunujse.cz.

 

17_o_1_stred-faze-saunovani.gif
ekologické praní
výroba saun
nahoru
články sauny