Řád saunování

Chování se v sauně a podmínky saunování od MUDr. Antonína Mikoláška.

Ř Á D   S A U N O V Á N Í


§ 1 CHOVÁNÍ SE V SAUNĚ

► Saunující se je povinen podrobit se všem pokynům obsluhy sauny (saunaře)
► V průběhu saunování jsou saunující zásadně nazí (z hygienických a fyziologických důvodů)
► Úzkostlivě dbají na udržení čistoty prostředí saunové lázně tím, že při sezení na pryčnách prohřívárny, lavicích ochlazovny či šatny a odpočívárny používají k podložení čistý ručník nebo jinou textilní podložku
► Ve všech prostorách sauny se obezřetně pohybují bosi, anebo v ochranné omývatelné obuvi, kterou odkládají vždy před vstupem do prohřívárny a do bazénu
► Během saunování se mohou saunující se účastnit klidného a tlumeného rozhovoru s ostatními účastníky
saunování. Snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět tak k plnému prožitku ze saunování a k udržení jeho hygienické, estetické a společenské úrovně
► V průběhu saunování se nejí, ani nepijí jakékoli nápoje. Nápoje a jídla se konzumují pouze v prostorách sauny, k tomu určených (v gastronomiu).
► Společné saunování nahých mužů a žen (naturistů) se povoluje v domluvených provozních hodinách. Nepřipouští se společné saunování dětí s nahými dospělými z různých rodin z hygienických a fyziologických důvodů. Výjimka platí pro společné saunování jednotlivé rodiny ve vymezených prostorách a termínech.
► Saunování skupiny dětí se povoluje jedině za přímého dozoru nejméně dvou dospělých osob, které nemusí mít plavky, jestliže rodiče saunujících se dětí s tím souhlasí.

 

§ 2 PODMÍNKY K SAUNOVÁNÍ

► Postup správného saunování je názorně vyznačen na vývěsce sauny
► Saunování je určeno především zdravým osobám 
► Ve veřejné sauně se nesmí nikdo saunovat sám a bez vědomí a dohledu saunaře nebo bez přímé přítomnosti nejméně jedné další osoby
► K saunování nemají přístup osoby, které trpí zjevnými příznaky akutního onemocnění dýchacích cest a zažívací soustavy (horečka, kašel, rýma, zarudlé spojivky, celková schvácenost; anebo průjem, zvracení, bolesti břicha a hlavy, zažloutlou kůží aj.), dále nemocní s kožními chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající či krvácející rány)
► Vstup není dovolen osobám, jimž byla nařízena karanténa, anebo kteří jsou bacilonosiči
► Saunování není vhodné také po předchozích úderech do hlavy
► Nemocní, trpící jinými chorobami než je uvedeno v tomto řádu, podnikají saunování na vlastní zodpovědnou, i když si vyžádali předchozí radu lékaře
► Při jakémkoli poranění a při změně zdravotního stavu, vzniklé během saunování, požádá postižený o pomoc. Není-li toho schopen, postarají se ostatní saunující se o přivolání saunaře a poskytnou nezbytnou první pomoc

 

Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek. Článek je zveřejněn s jeho svolením exlusivně na webu clovecesaunujse.cz.

29_o_1_sauna-vstup_v.jpg
ekologické praní
výroba saun
nahoru
články sauny