Zřízení sauny v areálu mateřské školy

Jestliže vedení mateřské školy a všichni ostatní účastníci jsou nakloněni záměru zřídit v mateřské škole vlastní saunu a umožnit její pravidelný provoz, pak jistě přijdou vhod zkušenosti i v tomto článku.

Velikost sauny v areálu mateřské školy

Prvním krokem k zřízení sauny v areálu mateřské školy je stanovit její velikost (kapacitu). Vyžaduje to obezřetnou rozvahu, protože vodítkem musí být vědomí, že jde o saunu pro děti, nikoli pro dospělé a že je určena k saunování malé skupiny dětí z mateřské školy a nikomu jinému. K stanovení velikosti napomohou hygienické směrnice vycházející ze zákona 258/2000 Sb. i pozdějších novel. Pro určení velikosti saunové kabiny se lze přidržet znění, že pro 1 ležící dospělou osobu musí být zajištěn prostor 2 m3, pro sedící dospělou osobu 1 m3 a pro děti rozměr vždy o polovinu menší. V duchu tohoto hygienického předpisu se dá snadno určit potřebná kapacita kabiny. Při jejím stanovení není však potřeba počítat s celkovým počtem dětí v mateřské škole (představa, že by všechny děti ze školy saunovaly najednou, je nemyslitelná), nýbrž jen s vybranou skupinou dětí, která bude saunovat v určeném termínu.

Jak velká má být skupina saunujících dítek má odpovídat také saunologickým a výchovným požadavkům
skupinového saunování, které mají do kapacity kabiny i celé sauny co říci. Tyto požadavky spočívají v těchto
zásadách:

Ze saunologického hlediska je saunová lázeň intenzivní fyzikální prostředí, které proto vyžaduje pozornost vůči
jeho vlivu na organizmus, zejména dětský. Proto je nutná přítomnost dospělé osoby při pobytu dítěte v sauně (v
rodině je to záležitostí rodičů, v mateřské škole personálu školy). U dospělých saunujících se předpokládá, že si
jsou vědomi jak se chovat v intenzivním prostředí saunové lázně. U dítěte nelze očekávat, že by se samo
dokázalo vědomě přizpůsobit požadavkům pobytu v saunové lázni, jejíž termická náročnost je pro děti ve
srovnání s podmínkami pro dospělé dvojnásobná. Proto je nutný doprovod poučené dospělé osoby, která dokáže děti jednak uchránit před nepříjemnými pocity, jednak zajistit náležitý účinek saunové lázně.

Skupinu dětí musí doprovázet dospělá osoba (či osoby) také z pedagogického hlediska. Potřebám výchovných programů každé mateřské školy odpovídá, jestliže i saunování má charakter mateřské péče, zajišťující co nejvíce individuální pozornost dítěti. Dospělá osoba musí mít saunující děti tak říkajíc „v každém okamžiku na dosah ruky“, tj. pomáhat jim při manipulaci s oděvem, při sprchování, sedět v prohřívárně (kabině) v jejich středu a umět je zaujmout vyprávěním, hrami, poučením a včas zasáhnout při případné nevůli vůči pocitům horka u některého z dětí, dále dohlédnout na jejich ochlazování v bazénku, zacvičit s nimi několik dýchacích cviků, zabezpečit ozáření v soláriu, dohlédnout na klidný odpočinek. Právě z tohoto důvodu se ukázalo, že
optimální skupinu pro saunování v malé sauně mateřské školy má tvořit 4 - 6 dětí a 1 dospělá osoba.

Při výpočtu kapacity sauny v areálu mateřské školy se má tedy především vycházet z uvedené velikosti skupiny
saunujících dětí v saunové kabině. Musí se vzít také v úvahu, že kapacitu sauny netvoří jen obvykle malá
saunová kabina, ale i další potřebné prostory, které mají odpovídat svou velikostí kubatuře kabiny a počtům
saunujících dětí. Podle směrnic je proto dána také velikost sprchového koutu, vnitřní ochlazovny především,
ale i jiných prostor sauny. Šatna a odpočívárna jsou běžnou součásti areálu a mohou se využít i pro potřebu
saunování.

Kapacita saunové kabiny

má odpovídat uvedeným požadavkům pro saunování dětí obecně. Pro 1 saunující skupinu (do počtu šesti dětí a 1 doprovázející osoby) platí tyto parametry:

1. minimální kapacita kabiny do 6,0 m3
6 x 0,5 m3 +1,0 m3
pro 6 sedících dětí a 1 dospělého
+ bezpečnostní volný prostor 2,0 m3

2. maximální kapacita kabiny do 8,0 m3
6 x 1,0 + 1,0 m3
pro 6 ležících dětí s 1 sedícím dospělým
+ bezpečnostní volný prostor 1m3

3. stejný rozměr jako pod č. 2
6 x 0,5m3 + 1,0m3
pro 12 sedících dětí a 1 sedící dospělou osobu
(druhá doprovázející osoba vykonává pomocný dozor před kabinou)
+ bezpečnostní volný prostor 1m3

Z toho všeho plyne, že zde uváděné kapacity sauny v mateřské škole plně vyhovují požadavkům péče o děti během saunování, protože poskytují přiměřený prostor pro pohodlné a bezpečné saunování a umožňují i nutnou přímou účast dospělé osoby.

K určení kapacity saunové prohřívárny (kabiny) může vycházet vedení mateřské školy při rozhodování kolika
dětem najednou
má být dopřán účinek tepelných stimulací během dopoledne, aby nedocházelo k
přílišnému narušení denního programu školy, a při tom byly zajištěny všechny výhody regulérního saunování a
bezpečnost dětí. Vchází-li se z malé kubatury kabiny (6 m3 pro 6 dětí), anebo z velké kubatury kabiny (8m3 pro
12 dětí) lze během dvou dopoledních hodin vysaunovat 24 dětí, respektive 48 dětí. Počítáno tak, že jedna skupina saunuje 30 minut (polovina času na prohřívání, druhá polovina na vše, co s ním souvisí, odpočinek však mimo saunovou jednotku).

Ještě několik slov pokud se týká stanovení především kubatury saunové kabiny, která má být umístěna
v areálu mateřské školy. Je lépe držet se úsloví „malá a naše“. Chybné je podlehnout naléhavému přesvědčování prodejců a stavebníků těchto malokapacitních saunových kabin, kteří se domnívají, že kapacita kabiny má odpovídat konkrétnímu počtu všech členů zařízení a nabízí mateřským školám koupi kabiny např. o kapacitě 12 m3 či větší. Tím možná prospějí obchodnímu obratu, ne však principu ekonomického saunování, na který se musí právě v zařízení pro děti především přihlížet. Předimenzované saunové prohřívárny či kabiny a navíc plně nevyužité kladou vyšší nároky na úhradu nákladů ze energii.

Autorem článku je MUDr. Antonín Mikolášek. Článek je zveřejněn s jeho svolením exlusivně na webu clovecesaunujse.cz.

Příště si povíme o vhodném umístění sauny v areálu mateřské školy a jejím vybavení.

22_o_1_sauna-v-ms_v.jpg
ekologické praní
výroba saun
nahoru
články sauny